Každá sobota, 19:00, v modlitebni BJB Nesvady

Ema - Výzbroj Božieho Bojovníka


Poslednú mládež sme prežili celí, napriek tomu, že sme si nakonci zahrali Aoc vonku v zime. 
Doprovod ku chválam mal pre nás pripravený Mačiak :)

Programom večera nebola pripravená kázeň, zvolila som si o niečo alternatívnejšiu formu interakcie medzi mnou, osobou, čo chcela niečo povedať, a poslucháčmi (=zvyšok mládeže). Tému Božej výzbroje sme rozoberali viackrát, napriek tomu nám však robilo celkom veľký problém vymenovať všetky jej časti. Ale pre túto príležitosť boli už pripravené vecné ceny, ktoré boli odmenou pre tých, ktorí zvíťazili v aktivitke, ktorá mala slúžiť na precvičenie daných častí (vyhrali Noemi, aj s jej topánkami pokoja :D, Masťo a Nika). 

Pavol píše o Božej výzbroji v liste Efezanom (bližšie info o tom, aký zbor tam bol a za akých okolností približne vznikal sa nachádza v Skutkoch, 19 kapitola), za účelom boja proti diablovi. Samotná výzbroj je naším nástrojom, ktorý v tomto boji môžeme používať. Pár rokov potom, ako Pavol písal tento list, sa odhaduje, že bol napísaný 1. list Petra, kde sa tiež spomína niečo podobné. Konkrétne v 5/8,9 Peter povzbudzuje veriacich, ktorí v tom čase boli prenasledovaní za svoju vieru (približne 60-70 n.l.), aby bdeli a vzopreli sa diablovi, ktorý obchádza okolo ako revúci lev, hľadajúci, koho by zožral. 

Po tomto veľmi krátkom úvodnom vstupe boli rozdané listy s otázkami a poznámkami, ktoré dostali všetci na študovanie. Nasledoval čas pre všetkých, aby sa venovali jeho vypĺňaniu. Ako som predtým povedala, list nemal primárne slúžiť na vyvolanie výčitiek svedomia, strachu a osobnej hanby, ktoré mohlo vyvolať zamýšľanie sa nad danými otázkami. Mal slúžiť ako pomoc pre tých, ktorí sa chcú zlepšovať v každodennom živote  a vo viere, pre tých, čo sa niekam chcú pohnúť.

Dotazník bol anonymný, bude však vyhodnotený (mnou) a mládežníckemu tímu budú poskytnuté informácie, ktoré mu môžu pomôcť zamerať sa na témy, ktoré nás najviac trápia, na oblasti, s ktorými sa nevieme vysporiadať, či na problémy, o ktorých by sme radi počuli viac. Možno časom príde téma aj s veľmi konkrétnym zameraním na ,pre nás, problémové časti výzbroje.

Pár základných info ( z 20 opýtaných) : 
Ktorá časť výzbroje Božieho bojovníka ti robí najväčšie problémy?
1.Obuv hotovosti k evanjeliu pokoja (33%)
2.Meč Ducha (=Slovo Božie) (29%)
3.Štít viery (17%)
4. Opasok pravdy, pancier spravodlivosti, prilba spasenia (3x7%)

Ktorú časť výzbroje Božieho bojovníka máš podľa teba v najlepšom stave?
1.Opasok pravdy, pancier spravodlivosti, prilba spasenia (3x25%)
2.Štít viery ( 15%)
3.Obuv hotovosti k evanjeliu pokoja (10%)

Ktorú časť by si  na sebe chcel zlepšiť?
-všetky;, všetko, čo sa dá; štít viery; pancier spravodlivosti; meč Ducha,...

Opýtaní mali možnosť zaznačiť viacero odpovedí. Na otázku, ktorá časť je u teba v najlepšom stave  odpovedali všetci jednou možnosťou. Na otázku ktorá časť výzbroje ti robí najväčší problém odpovedala až 1/3 respondentov viacerými možnosťami. 


Takže najväčším problémom je obuv hotovosti k evanjeliu pokoja a meč Ducha, pričom  teoreticky najviac si veríme v opasku pravdy, pancieri spravodlivosti a prilbe spasenia.

Bez dobrej výzbroje môžeme v boji dopadnúť ako títo páni.


Po oficiálnom konci sme si zahrali Aoc a potom sme odstránili stromček zo zhromka. Dúfam, že prežil obaľovanie celofánom a nebude z toh mať doživotnú traumu :D Ďakujeme všetkým za pomoc pri práci a ochotu :)

9.1.2016 - Mládež s Hurbanovskými

Kresťanstvo a stvorenie sveta

od Ivana Kohúta & Jána Szöllősa

V sobotu sme sa v rámci prípravy na hostí rozhodli transformovať zasadací poriadok. A verte-neverte, v štýle prednáškovej sály sme mohli usadiť všetkých poslucháčov z Imeľa, Hurbanova a Nesvád, vrátane staršovsta. :) 
Chvály uviedol Rado slovom, 8. verš 6. kapitoly Micheáša. Následne sme hlasným spevom velebili nášho Boha. Až boli z toho niektorí hudobníci zaskočení - teda ja áno. Na kajon [kachon] sa posadil Pa3k a vyskúšal si doprovod s týmto hudobným nástrojom.
Fotky z mládeže čoskoro nájdete v našej fotogalérii. Pozrite si koľko skvelých ľudí sme hostili a aj to aké dobroty pripravili šikovné ruky Anett a Lavri (v spolupráci s ďalšími ochotníkmi).


Téma

Úvod k téme a uvedenie rečníka si vzal náš brat, vedúci rady baptistov Ján Szöllős. Ivan sa popri informatike, ktorou sa živí, intenzívne venoval bádaniu argumentov pre doslovné chápanie stvorenia. Je to dobrý podklad na doštudovanie súvislostí. Kniha Genezis (1.  Mojžišova) kladie základy pre mnohé princípy:

 • Boh je stvoriteľ (Ján 1,3; Gen 1,1)
 • Hodnota človeka (Gen 1, 27)
 • Morálne zákony (Gen 1, 28-29; Gen 2, 16)
 • Manželstvo (Gen 1, 27; Gen 1, 28; Gen 2, 22-24)
 • Rovnosť ľudí (Gen 3, 20)
 • Týždeň (Gen 2, 2; Ex 20, 11)
 • Nosenie šiat (Gen 2, 25; Gen 3, 6-7)
 • Hriech (Gen 2, 17;Gen 3, 6)
 • Smrť je dôsledok hriechu (R 6,23; 1K 15, 26; Zj 20, 14; Gen 1, 29-31; Gen 2, 17; Gen 3, 6)
 • Fyzická smrť je dôsledkom hriechu (Gen 3, 19; Gen 3, 22-23)
 • Zmierenie krvou (Žid 9, 22; Gen 3, 21)
 • Evanjelium (Gen 3, 15) 

Odmietnutie Genezis znamená aj odmietnutie biblie. Pretože:

 1. ak nie Adam, tak ani Kristus (1K 15, 21-22)
 2. ak nie Ábel, tak ani ďalší svedkovia viery (Žid 11) ani proroci (Mt 23, Lk 11)
 3. ak nie od Adama po Abraháma, tak ani ďalší (Lk 3)
 4. ak nie globálna potopa, tak ani koniec sveta (2Pt 3, 5-7)

Priblížil nám množstvo teoretických  modelov a kompromisných chápaní (dni-veky, postupné stvorenie, teórie medzery, teistická evolúcia) niektorých vyjadrení knihy Genesis. Jednoduchými argumentmi vysvetlil ako tieto teórie podkopávajú učenie biblie ako celistvého celku. Napríklad: Ak si myslíme, že dni boli veky, veci stvorené v tretí deň (svieža zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy) by predsa nemohli prežiť tieto veky bez svetla stvoreného v deň štvrtý (Genezis 1, 11-19). Alebo tiež pri postupnej evolúcii by smrťou našich predkov muselo vzniknúť množstvo fosílií.

Zaujímavým bol tiež argument podporený Jankom Szöllősom: "Evolúcia a teória postavená okolo nej vyžaduje väčšiu vieru ako veriť v Bohom stvorený svet (kreacionizmus)." - ako je napísané v biblii. Evolučné teórie vychádzajú z mnohých predpokladov a zovšeobecnených modelov.
Ivan tiež vyzdvihol dôležitosť prvej knihy Mojžišovej, podporujúc ich samotným Pánom Ježišom, ktorý citoval tieto práve text z Genesis (v Mt 19,4) rovnako odkazy na práve na túto knihu nachádzame viackrát v novej zmluve (web s odkazmi NZ na Genezis). Bolo toho veľa povedané, pre chýbajúcich so záujmom o tému odporúčam vypočuť si nahrávku z témy. Alebo si nahrávku stiahnuť aj s diskusiou.


Množstvo trefných obrázkov bolo v jeho prezentácii zo stránky AnswersInGenesis, ktorú Vám odporúčam prezrieť pokiaľ by ste chceli lepšie porozumieť téme stvorenia. :)


Nehanbite sa za Boha, v ktorého veríte
-
Veď On stvoril všetko, čo je!

2.1.2016 - Aťka - Tradície v živote kresťana

   
     Klasicky prvú novoročnú mládež mala pre nás pripravenú tému Aťka Tóthová. Rozprávala o tradíciách a zvykoch kresťanov. O tom, že tradície vznikajú prirodzeným spôsobom a nie všetky sú zlé. Takisto nie všetky sú dobré. Väčšinou vznikajú z nejakých uznávaných princípov, zvykne sa ale stať, že okolnosti, za ktorých platili, už neplatia a tým pádom aj takéto tradície často strácajú zmysel.

     Musíme to uvážiť sami, prehodnocovať. Najlepším merítkom je Biblia. Obzvlášť pre tradície a zvyky, ktoré máme v duchovnom spoločenstve. Ježiš sám niektoré tradície dodržiaval a niektoré odmietal.

     Sranda príde, a to si musíme uvedomiť, keď roky budú plynúť a v našom zbore to budeme my, kto bude dodržiavať alebo vytvárať nové tradície. Snáď to nebude až vtedy, že si uvedomíme, aké je cenné mať niekoho, kto udáva smer a pomáha pri hľadaní pravdy. V našom zbore je stále veľa starších, ktorí zažili o dosť iné časy ako my. My toho máme veľa pred sebou, oni za sebou. My sme tí mladí, pružní flexibilní, pre nás je ľahšie prispôsobiť sa. Oni sú tí nasaní informáciami, zážitkami a skúsenosťami, ochotní zdieľať sa. Načerpávajme užitočné informácie, kým je od koho.
Na to, aby sme to však mohli robiť tu musíme byť. Nie ležať doma v posteli a pozerať nedeľnú sériu markizáckych či jojkárskych rozprávok, alebo dospávať kalbu. To proste nie je spôsob, ako byť súčasťou spoločenstva všetkých vekových kategórií (ale ani jednej).

     Aťke ďakujeme za tému, ako vždy, rozprávala o aktuálnej téme, vychádzajúc z toho, že navštevuje zbor a dobre nás pozná.

     Z oznamov : tešme sa na spoločenskú udalosť, ktorá bude budúcu sobotu : čaká nás nielen vzácna návšteva : mládež z Hurbanova, ale aj rečník Kohút s bratom Szollosim z Bratislavy, reč bude o striktne biblickom pohľade na stvorenie sveta. Ako nás informoval tím, časom budeme mať túto istú tému podanú z opačného pohľadu. Teraz sa však sústreďme na túto supiš mládež s hosťami. AK by chcel hociako niekto pomôcť, dajte mi vedieť na mail (hadrana@gmail.com), bude toho, hlavne ohľadom občerstvenia, dosť :)

     Počas svedectiev mal zaujímavý príspevok Nikolas V. Verím, že mnohí nad ním doteraz rozmýšľame, hlavne nad tým, ako k nám Boh hovorí, čo hovorí a čo niekedy chceme počuť. Ak by ste chceli, verím, že pokojne poskytne ďalšie rozhovory :) Úprimne, po dlhom čase som mala pocit, že je to skutočné zamyslenie, keďže po jeho zdielaní sa s nami, som mala skutočne pocit, že všetci premýšľame, aj môj mozog bežal na plné obrátky :D Takých cenných chvíľ snáď počas roka neubudne :)

Silvester 2015Tak sme včera spoločne oslávili koniec roka 2015 :)
 Dnes nám dokonca aj nasnežilo (a aj sneží).Večer sme začali v zhromku o 18:00 na zborom stretnutí. Piesne sa striedali so svedectvami a ku koncu mal Maťo problém stihnúť zamyslenie :) Svedectvami nás povzbudili teta Apková, teta Marienka, Bandy Maglódy, Stano Sopko Senior, Aneta, či Jolka a Józsi Barkóczioví. Šestica mužov si pre nás prirpavila 3 pesničky a dievčatá z rodu Ďurikových nás kultúrne obohatili najprv piesňou a potom básňou.

Bolo pripraveného veľa dobrého občerstvenia, pitia, čaje, koláčiky a chlebíčky, nechýbala ani káva pre kávo pijatikárov. Po príjemných rozhovoroch sme si zasúťažili v light verzii kvízu, ktorý nemôže chýbať ani jeden rok! 


Tentokrát sme sa rozdelili na mužov a ženy a pokúšali sme sa na hracej ploche dostať slimáčiky k šalátiku, aby sa mohli najesť. Slimáčik patriaci mužom sa tam dostal skorej, takže im patrí víťazstvo :) Úspešne zodpovedali viac otázok ako dámy :) Celkovo sme zistili odpovede na otázky : prečo Míchal nemohla mať deti? Akú farbu má Coca-Cola predtým ako ju zafarbia na tmavo-hnedo? Ktorí mládežníci sa krstili v roku 1985? Čo je považované v prírode za predstaviteľa najdokonalejšej gule? Koľko prísloví a piesní sa pripisuje podľa Starého Zákona Šalamúnovi?...


Mládež sa po zhromku vybrala do Resetu, kde trávila čas až do neskorej noci a skorého rána. Spolu sme si pogratulovali k novému roku, s dobrým výhľadom sme si poobzerali ohňostroje aj o 01:00 sme si vypočuli motivačný príhovor do roku 2016 od starostu. 

Okrem toho, že na začiatku bolo treba v zhromku pripraviť lavice tak, aby sa nám tam dobre sedelo, aj stoly, tí mládežníci, ktorí to robili, ich nadránom museli prísť dať naspäť, aby o 10:00 bolo všetko pekné a povysávané. Veľká vďaka siláci...a taktiež baby, čo ste pomáhali v zhromku upratať a poumývať riady!!!

K roku DVA1015 : 
Zažili sme toho v pomere k iným rokom podľa mňa dosť. Boli sme v hojnom počte na konfere v Bystrici, ktorá bola dosť obstojná (a  chystá sa ďalšia!). Ak sa dobre pamätám, boli sme spokojní aj s duchovným programom aj s hracou miestnosťou, kde sme trávili veľa času :D Naši volejbalisti síce nevyhrali, a ešte sa aj zranil Milan, ale bojovali dobre. Veľmi dobrým bodom tohtoročného mládežníckeho programu bola aj chata v Sliači. Dúfam, že aj táto tradícia bude pokračovať. Už za príjemného jarného počasia sme v Sliači strávili víkend. Pre mňa osobne to bol super čas, keďže patrím už medzi starší šrot a niektorým čerstvo prijatých  mládežníkov si ešte pamätám ako ich vedúca z malých YMCA táborov :D Presne s nimi sme sa tam mohli lepšie spoznať, aj oni nás, starších. Povedala by som, že sme sa odbre zžili. Dobré zžívanie pokračovalo aj počas letných mládeží. Tie boli super nápad! Tak isto super bol aj mládežnícky tábor, tento rok v luxusnej chate na Liptove. Bolo veľkým povzbudením vidieť, ako sú mnohí ľudia oslovení danými témami. Naašťastie tam boli celý čas Maťo, Marian a Aneta a mohli nám odpovedať na otázky, čo nás trápili. Zorganizovať tábor pre toľko ľudí nie je sranda. Sú niekoľko desaťročné tradície, ktoré treba dodržať, ľudia, ktorí chceme, aby sa tam cítili dobre, atmosféra priateľstva a otvorenosti, ktorú chceme vytvoriť. Aby sa dalo doobeda zamýšľať nad textami z Biblie a poobede sa zabaviť počas dobrej hry. Aby bolo vždy čo jesť, ideálne aj niečo dobré. Aby ak je niekto dobrý len v 1 veci a nedarí sa mu 1645 vecí, aby nemal celý tábor pocit, že je vo všetkom zlý a nič sa mu nedarí. Aby to celé bolo v súlade s tým, aká je naša predstava čo po nás Boh chce, čo je pre nás dobré. S týmto sa každý rok pasujú ľudia, ktorí chystajú tábor. Už ani nemá každý rád volejbal, tak už nemáme neutrálnu aktivitu pre všetkých :D

Po tábore, letných mládežiach a letných akciách ako kúpanie sa pri Zemnom, bicyklovačky a pod. prišiel školský rok. Ten sme zvládli v podstate dobre. Počas jesene sme mali zaujímavé témy na mládeži, postupne sa začalo nacvičovať najprv na vďakyvzdanie, neskôr na Vianoce. Spevákov máme teda dobrých :) Rok sme končili samými dobrými udalosťami. Vianočný večierok bol prešpikovanými dobrým jedlom, príhovormi o tom, za čo sme vďační, zdobením krásneho veľkého a hlavne živého stromčeka. Na koledovaní sa zúčastnil obrovský počet ľudí, ktorí boli pripravení slúžiť na Vianoce spevom a taktiež spotrebou pohostenia :D Darčekový a Silvster boli taktiež úspešnými akciami.Ak je niečo, za čo som tento rok v rámci mládeže nejak obzvlášť vďačná, tak sú to naši noví krstenci. Laura pomáha chalanom pri nacvičovaní chvál a veru je niekedy problém nacvičiť pesničky bez dobrého spevu! Taktiež spieva vo chválospevovej skupinke v zbore a pomáha na besiedke s malými deťmi. Aj s ňou aj s Gabčou sme si užili zábavy na malom YMCA tábore s deťmi ako vedúce :).  Gabča sa zapojila aj do organizácie mládežníckeho tábora a išlo jej to veľmi super. Bola vždy ochotná, akčná a plná nových nápadov. Je vždy ochotná pomôcť s občerstvením a už asi milion krát ostala po mládeži umývať riady a upratovať. Musíme len dúfať, že keď sa vezmú s Marcelom, tak ešte budú chodiť na víkendy do Nesvad :) Ďalší je Mačiak (alias Martin Kiš). Je to smiešne, ale presne jemu som ešte na jednom YMCA tábora robila vedúcu (spoločne s Peťom Gorilákom). Už vtedy s ním bola veľká sranda a hovorila som si, čo z týchto detí vyrastie a stretneme ich niekedy na mládeži?  Presne Mačiaka stretávam a okrem toho, že sa zapája do chvál (ak ich nemá sám na starosti), pomáha s technikou, nielen na mládeži, ale aj v zhromku. Je vždy maximálne ochotný a akčný. Vždy nám po mládeži oznámi kedy už musí ísť domov :D A stal sa verným parťákom Paliho B. pri hudobných seansách v jeho aute. Okrem dvoch spomínaných mi radosť robí aj Nikolas :) Tak isto ako predtým sme z neho ledva dostali slovo-dve, teraz to už nie je problém. Vždy, VŽDY sa usmieva a šíri tým dobrú vôľu všade naokolo. Je taktiež vždy ochotný pomôcť, zapojiť sa, spraviť toto a hento. Ochotnejšieho človeka som naozaj asi nevidela. Dokonca chcel za mňa povysávať pod vianočným stromčekom! Momentálne študuje na teológii. 


Okrem týchto troch som vďačná za Vás všetkých ostatných, za to, že Boh vás ochraňuje a za to, že ste súčasťou nášho spoločenstva. Lebo ako povedal Pali B., je to niečo, za čo máme byť vďační, a nie samozrejmosť :)

Teraz nás čaká ďalší rok s ním prvá mládež túto sobotu. V tento klasický čas bude rečniť Aťka a po oficiálnom programe máme pre vás s Peťom pripravený novoročný kvíz :)